Svátek má: Patricie

Regiony

Velikost textu:

Obyvatelé Litultovic na Opavsku chrání proti velké vodě suchá nádrž

Obyvatelé Litultovic na Opavsku chrání proti velké vodě suchá nádrž

Snížení povodňových průtoků, omezení odnosu splavenin a ochrana zástavby městyse Litultovice před negativními účinky povodňových průtoků způsobených přívalovými srážkami bylo důvodem výstavby suché nádrže Choltický.

Pohled na vtokovou část
13. ledna 2020 - 12:00

Celkový retenční objem nádrže je 96 150 m3 s plochou maximální hladiny 37 500 m2. Celkové stavební náklady činily necelých 37 mil. Kč, z toho dotace z programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi III“, byla ve výši 31,5 mil. Kč.

Investorem dokončené protipovodňové stavby Suchá nádrž Choltický, jejíž výstavba proběhla v období 11/2017 – 10/2019 a kolaudační souhlas byl vydán koncem roku 2019, je státní podnik Povodí Odry. Zhotovitelem stavby bylo Sdružení Suchá nádrž Choltický - Lesostavby – AQUASYS.

„Stavba suché nádrže zahrnovala zejména výstavbu ochranné homogenní sypané hráze, betonového sdruženého objektu, bezpečnostního přelivu, nouzového přelivu, systému pro měření a pozorování, úpravu přívodního a odpadního koryta a revitalizační úpravy v zátopě, které zahrnovaly vytvoření meandrujícího přírodě blízkého koryta včetně vybudování 5-ti tůní a výsadby doprovodné zeleně,“ informoval investiční ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Janoviak a dodal: „K měření hladiny v nádrži je použit hladinový měřič pracující na principu bublinkového měření.“

Doba trvání povodňového průtoku povodňové vlny Q100 v profilu hráze činí cca 19 hodin při kulminaci 7,44 m3/s. Realizací suché nádrže se maximální průtok pod nádrží sníží na 1,8 m3/s, což odpovídá hodnotě průtoku v rozmezí Q1 až Q2 (jednoletá až dvouletá voda).Zemní hráz má lichoběžníkový tvar se zakřivenou osou v podélném směru a s vodorovnou korunou. Od nejnižšího místa v údolí je hráz vysoká 6,7m, šířka koruny hráze je 4m a délka cca 203m. Sklon návodního líce je 1:3,5, vzdušní líc je ve sklonu 1:2,2. Koruna hráze je zpevněna komunikací. Nouzový přeliv je proveden v prostoru pravobřežního zavázání hráze jako opevněný lichoběžníkový průleh délky cca 30m, se šířkou ve dně 10m a sklony svahů 1:10. Koruna přelivu je 1m pod úrovní koruny hráze.

Sdružený objekt plní funkci výpustného a bezpečnostního zařízení. Je tvořen vtokovou částí, bezpečnostním přelivem s přepadovou šachtou a odpadní štolou. S korunou hráze je propojen ocelovou obslužnou lávkou. Vtoková část je tvořena vtokovou šachtou otevřenou směrem do nádrže. Spodní výpust je v úrovni dna nádrže a je hrazena nerezovým vřetenovým šoupátkem s ručním ovládáním. Tato výpust, bude při běžném provozu nádrže vždy otevřena. Přelivná hrana bezpečnostního přelivu je dlouhá 2 x 5m, šachta bezpečnostního přelivu má délku 5m, výšku cca 7,0m a šířku 2,0m. Na tuto šachtu navazuje odpadní štola celkové délky 28m, šířky 1,6m a výšky 2,0m, která byla navržena obdélníkového příčného průřezu tak, aby bezpečně převedla průtok 2 x Q100.

Moravskoslezskénovinky.cz informovala Šárka Vlčková, tisková mluvčí, státního podniku Povodí Odry

(jv,moravskoslezskenovinky.cz,foto:povodi odry)